بایگانی برچسب: امام زمان

ما منتظر شاه زمانیم

ما منتظر شاه زمانیم که آید ؟

مایی که سرا پا همه تقصیر گناهیم

ما صاحب یک قلب سیاهیم

دلبسته به دنیا شده ایم و همه غرقیم

بیهوده پی گمشده ی فاطمه گردیم

وقتی نکند کار کسی بهر ظهورش

وقتی همه سرگرم به این دیر فناییم

با خلق بپیوسته و از حق که جداییم

وقتی که کسی منتظرش نیست دراینجا

ما را چه به دیدار عزیز دل زهرا ..!!

کافی نبود یار خجل ...