بایگانی برچسب: پرواز کن

این قفس را بشکن و پرواز کن

مست مستم لیک مستی دیگرم
امشب از هر شب به تو عاشق ترم

راست گویم یک رگم هشیار نیست
مستم اما جام و می در کار نیست

مست عشقم مست شوقم مست دوست
مست معشوقی که عالم مست اوست

نیمه شب ها سیر عالم کرده ام
رو به ارواح مکرم کرده ام

نغمه ی مرغ شبم پر میدهد
سیر دیگر حال دیگر می دهد

ساقیم پیمانه رالبریز کرد
باده ی خود را شرار انگیز ...